Visie

Persoonlijke aanpak

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt in de eerste plaats een plek waar het goed is om wonen.
In onze zorg, ondersteuning en begeleiding leggen we de klemtoon op de gewenste levenskwaliteit van cliënten met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Door in te zetten op herstelondersteunende zorg, werken we samen met de cliënt aan het leren leven voorbij de kwetsbaarheid. We baseren ons hiervoor op drie grote pijlers, namelijk presentie-, herstel- en krachtgericht werken.

We bieden basisveiligheid en actieve steun om te komen tot een persoonlijke ontmoeting met de cliënt. Dit legt de basis voor een warme, respectvolle en menselijke vertrouwensrelatie.

We ondersteunen de cliënt in het herwinnen van hoop en perspectief op een goed en bevredigend leven. Elk herstelproces is uniek en vereist ondersteuning op maat. We bieden de nodige tijd en ruimte om wensen op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, leren en opleiding, vrije tijd, zelfzorg, gezondheid, veiligheid en zingeving) te exploreren en gebruiken deze als kompas voor het organiseren van de zorg.

Naast wensen, brengen we samen mogelijkheden en krachten in kaart. Dankzij de inzet van deze krachten wordt de cliënt deskundige van zijn eigen herstelproces en empoweren we hem om greep te krijgen op het eigen leven.
We leggen de nadruk op contacten met de sociale context (familie, vrienden, vrijwilligers en betekenisvolle anderen) en deelname aan het maatschappelijk leven om zo het herstelproces te bevorderen. We gaan samen op zoek naar de gewenste plek als burger in de samenleving.

PVT doorheen de tijd

Begin jaren negentig van vorige eeuw werd het startschot gegeven voor de oprichting van de eerste psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Deze nieuwe PVT’s kwamen er door de afbouw van heel wat ziekenhuisbedden en dienden kleinschalig (maximum 60 bedden) te zijn. De hoofddoelstelling hierbij was een betere integratie van mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid in de lokale gemeenschap.

In een PVT kunnen volwassenen worden begeleid met een langdurige gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid, die:

  • nood hebben aan een continue begeleiding,
  • geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben,
  • op dit moment niet in aanmerking komen voor een opname in een woonzorgcentrum (WZC) of in beschut wonen,
  • geen nood hebben aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht.

In  1998 opende PVT Nieuwemeers de deuren in Lede. Dertien jaar later, in 2011, gebeurde hetzelfde voor PVT Leilinde in Dendermonde. Samen goed voor 102 woongelegenheden, waarvan 60 te Lede en 42 te Dendermonde. De ingebruikname van dit tweede kleinschalige PVT te Dendermonde, betekende een belangrijke stap in de verdere vernieuwing en modernisering van het toenmalige Psychiatrisch Centrum. Het betekende ook de realisatie van het masterplan PVT dat in 1990 werd opgesteld.

Als zorgorganisatie wordt het steeds belangrijker om samen te werken met andere zorgpartners uit dezelfde regio. Om die reden maken wij met ons PVT deel uit van functie 5 (woonzorg) binnen het netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (GG ADS). Dit netwerk is een samenwerkingsinitiatief tussen regionale zorgpartners, die door onderlinge afstemming en samenwerking streven naar een betere regionale geestelijke gezondheidszorg. Dit Netwerk is tot stand gekomen vanuit artikel 107 binnen de ziekenhuiswet, die het voor (psychiatrische) ziekenhuizen mogelijk maakt om een deel van hun financiële middelen te gebruiken voor vermaatschappelijking van de zorg.