Kwaliteit

Kwaliteit

De kerntaak van het PVT is het leveren van kwalitatief goede, veilige en professionele zorg aan de bewoners, gericht op herstel en maatschappelijke integratie. De bewoners, hun naasten en de zorgverleners fungeren hierbij als gelijkwaardige partners.

Dagelijks werken we binnen het PVT aan een kwalitatieve en veilige zorgverlening. Een verblijf in het PVT brengt veiligheidsrisicio’s met zich mee (bijvoorbeeld: bijwerkingen van de medicatie). Het actief betrekken van de bewoner en naasten bij de zorg is essentieel om risico’s en incidenten maximaal te voorkomen.

Het psychiatrisch verzorgingstehuis startte eind 2021 met een accreditatietraject in samenwerking met Qualicor Europe. Het traject loopt 2 jaar met als doelstelling het behalen van een kwaliteitslabel waardoor we aantonen dat de zorg en de ondersteunende processen binnen PVT op een veilige en kwaliteitsvolle wijze georganiseerd worden en dat er een cultuur aanwezig is, gericht op continue verbetering van de kwaliteit.

De komende jaren willen we ons grondig voorbereiden om dit doel te behalen. Interne en externe audits worden georganiseerd in functie van het accreditatieproces.

Met de slogan ‘Hart voor Herstel’ wensen we tijdens dit traject de nadruk te leggen op herstelondersteunende zorg en trachten we, in samenspraak met de bewoner en diens familie of naasten, de zorg verder in te richten ter ondersteuning van zijn/haar herstel.

Kwaliteit van zorg moet meetbaar zijn. Binnen een verbetercultuur, gebruiken we resultaten en uitkomsten om zo de kwaliteit en de veiligheid te optimaliseren.

We benutten binnen het PVT verschillende methodieken om deze gegevens te verzamelen:

Vertrekkend vanuit het globale beleidsplan worden er op verschillende domeinen jaaractieplannen uitgerold waarin indicatoren zijn opgenomen. Deze leveren periodiek informatie aan welke  wordt meegenomen in de evaluatie van elk relevant proces.
Het meld- en leersysteem laat elke medewerker toe om (bijna)-incidenten te melden, die leiden tot incidentanalyse waaruit permanente verbeteracties volgen.

We participeren aan de meting van kwaliteitsindicatoren van het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg). Het VIKZ heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren, waaronder het PVT, transparant te maken en te verbeteren. Vanuit het PVT wordt deelgenomen aan de indicator Vlaamse Patiëntenpeiling waarbij de tevredenheid gemeten wordt van bewoners in een bepaalde periode. Via deze link kan je de resultaten voor 2022 terugvinden.

Daarnaast nemen we deel aan de indicator ‘Zorgplannen binnen PVT’. Het zorgplan is een instrument dat het zorgproces van de herstelondersteunende zorg inzichtelijk maakt voor zowel de bewoner als de hulpverlener. Een transparant en dynamisch zorgplan is een hulpmiddel om het zorgproces op te volgen en aan te passen.

De resultaten van de verschillende metingen zijn terug te vinden op de website www.zorgkwaliteit.be.

Als erkend PVT worden we regelmatig geïnspecteerd door de Zorginspectie. De visitatie en de erkenningsnormen van de Zorginspectie zetten een belangrijk normenkader uit dat goede zorg impliceert.
Het meest recente inspectierapport kan je consulteren via deze link en via deze link.