Missie

Onze missie: waar staan we voor?

Een missie is wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving. Het geeft aan waarvoor wij als organisatie staan, wat onze identiteit is, wat ons anders maakt dan andere psychiatrische centra. De missie van het PC Ariadne is vastgelegd in onze opdrachtsverklaring.

Opdrachtsverklaring PC Ariadne 

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele zorg. We vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, menswaardigheid en innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding.

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht en overtuiging. We geven hierbij bijzondere aandacht aan mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden en aan kansarmen.

Hiervoor creëren we een helende omgeving. We zijn cliëntgericht en werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun omgeving.

We ondersteunen cliënten bij het verwerven van competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk geïntegreerd functioneren. We doen hierbij maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënten en zijn omgeving.

We werken samen met andere actoren in de regio. We bouwen vraaggestuurde zorgprogramma’s door het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen.

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd, veilig, efficiënt en effectief. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen rekenen op coachende leiders. Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, collegialiteit en een gezonde work-life-balans.