Kwaliteit

Kwaliteit

Een opname en een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen ongewenste gebeurtenissen of incidenten, nevenwerkingen van medicatie e.a. optreden.

De aanpak in PC Ariadne is er op gericht om deze risico’s voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Kwaliteit en veiligheid van dienstverlening raken elke cliënt, elke bezoeker en elke medewerker. Aan de uitbouw van de veiligheidscultuur wordt elke dag hard gewerkt door alle artsen en medewerkers.

We willen dat onze interne kwaliteit meetbaar en toetsbaar is. De resultaten van de metingen worden ingezet in een proces van continue verbetering.

Het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne heeft in januari 2021 een eerste ziekenhuisbrede accreditatie behaald in samenspraak met Qualicor Europe (vroegere benaming NIAZ). Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat de zorg en ondersteunende processen op een veilige en kwaliteitsvolle wijze georganiseerd zijn en dat er een cultuur aanwezig is, gericht op continue verbetering van de kwaliteit. Het Qualicor accreditatielabel wordt toegekend voor 4 jaar.

Sinds 2016 heeft het ziekenhuis zich grondig kunnen voorbereiden om dit doel te bereiken. In december 2020 kreeg het ziekenhuis bezoek van 6 externe Qualicor-auditoren. Gedurende 3 dagen namen zij de werking binnen het ziekenhuis onder de loep en hebben zij in totaliteit 689 criteria getoetst. Het ziekenhuis bereikte een uitstekend resultaat: 99% van de gouden criteria en 100% van de Vereiste Instellingsrichtlijnen (o.a. correcte cliëntidentificatie, valpreventie, handhygiëne) zijn behaald. Het volledige auditrapport is hier raadpleegbaar.

Het Qualicor kwaliteitslabel is voor de directie, de artsen en alle medewerkers een stimulans om de verbetercultuur in het ziekenhuis de komende jaren verder uit te bouwen en zich blijvend in te zetten om een kwaliteitsvolle en veilige zorg aan te bieden aan onze cliënten.

In oktober 2021 werd binnen het ziekenhuis het startschot gegeven voor een  tweede accreditatietraject. Het is immers onze opdracht om te blijven groeien en te verbeteren. Met de slogan ‘Hart voor Herstel’ leggen we tijdens het nieuwe accreditatietraject inhoudelijk de nadruk op herstelondersteunende zorg en trachten we, in samenspraak met de cliënt en zijn/haar familie of naasten, de zorg in te richten ter ondersteuning van zijn/haar herstel.

Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is een continu proces en stopt niet na een ziekenhuisopname. Om de behandeling en begeleiding van de cliënt in de thuissituatie zo veilig mogelijk te organiseren en de zorg tussen het ziekenhuis en de mobiele partners efficiënt op elkaar af te stemmen, zal het mobiele team 2a/2b eveneens starten met een Qualicor-accreditatietraject.

Kwaliteit van zorg moet meetbaar zijn. We hebben resultaten en uitkomsten nodig, binnen de verbetercultuur, welke worden ingezet in functie van het optimaliseren van de kwaliteit en de veiligheid.

Er zijn verschillende methodieken om deze gegevens te verzamelen:

Vertrekkend vanuit het globale beleidsplan worden er op verschillende domeinen jaaractieplannen uitgerold waarin indicatoren zijn opgenomen. Deze leveren periodiek informatie aan die wordt bijgehouden in het indicatorendashboard en meegenomen in de evaluatie van elk relevant proces.

We participeren als ziekenhuis aan de meting van kwaliteitsindicatoren van het VIKZ, (Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg).

Het VIKZ heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse Gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren. In dit kader wordt de VPP (Vlaamse Patiëntenpeiling) georganiseerd die de tevredenheid wil meten van cliënten in een bepaalde periode. De resultaten van deze meting zijn terug te vinden via deze link en op de website van het VIKZ, (https:/www.zorgkwaliteit.be).

We nemen deel aan het meerjarenprogramma kwaliteit en patiëntenveiligheid van het FOD Volksgezondheid. Dit programma wil de zorgsector sensibiliseren rond  kwaliteit en cliëntveiligheid.

De visitatie en de erkenningsnormen van de Zorginspectie zetten een belangrijk normenkader dat goede zorg impliceert. Het meest recente inspectierapport kan je consulteren via deze link en via deze link.

Het Meld- en Leersysteem dat elke medewerker toelaat om (bijna-)incidenten te melden, laat incidentanalyses toe die leiden tot permanente verbeteracties.

Interne en externe audits vinden plaats in functie van het accreditatieproces.