Kwaliteit

Kwaliteit

Een opname en een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen ongewenste gebeurtenissen of incidenten, nevenwerkingen van medicatie e.a. optreden.

De aanpak in PC Ariadne is er op gericht om deze risico’s voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Kwaliteit en veiligheid van dienstverlening raken elke cliënt, elke bezoeker en elke medewerker. Aan de uitbouw van de veiligheidscultuur wordt elke dag hard gewerkt door alle artsen en medewerkers.

We willen dat onze interne kwaliteit meetbaar en toetsbaar is. De resultaten van de metingen worden ingezet in een proces van continue verbetering.

In de periode van 2016 tot het einde van 2019 loopt in het Psychiatrische Ziekenhuis Ariadne een accreditatiecyclus in samenwerking met NIAZ, het Nederlands Instituut voor de Accreditatie in de Zorg.

Aan de hand van vooropgezette normenkaders en criteria wordt een structuur geboden om de randvoorwaarden voor een kwalitatieve zorg procesmatig te optimaliseren.

In november 2019 zal het NIAZ een externe evaluatie uitvoeren binnen ons ziekenhuis met een toetsing van de kwaliteits- en veiligheidsnormen binnen de zorg en de ondersteunende diensten.

‘Kwaliteit, daar zorgen we samen voor!’ is de slogan van de communicatiecampagne waarmee we iedereen willen informeren en enthousiasmeren over het lopende traject.

Een continue verbetering van de zorg, daar doen we het uiteindelijk voor.

Kwaliteit van zorg moet meetbaar zijn. We hebben resultaten en uitkomsten nodig, binnen de verbetercultuur, in te zetten voor het optimaliseren van de kwaliteit en de veiligheid.

Er zijn verschillende methodieken om deze gegevens te verzamelen:

  • Vertrekkend vanuit het globale beleidsplan van de directie worden er op verschillende domeinen jaaractieplannen uitgerold, waarin indicatoren zijn opgenomen. Deze leveren periodiek informatie aan die wordt bijgehouden in het indicatorendashboard en meegenomen in de evaluatie van elk relevant proces.
  • We participeren als ziekenhuis aan VIP², het Vlaamse indicatorenproject dat kwaliteit en veiligheid toetst in alle Vlaamse ziekenhuizen. In dit kader wordt de VPP (Vlaamse patiënten peiling) georganiseerd die de tevredenheid wil meten van cliënten in een bepaalde periode. de resultaten van deze meting zijn terug te vinden via deze link.
  • We nemen deel aan het meerjarenprogramma van het FOD Volksgezondheid dat de zorgsector wil sensibiliseren rond de kwaliteit en cliëntveiligheid.
  • De visitatie en de erkenningsnormen van de Zorginspectie zetten een belangrijk normenkader dat goede zorg impliceert. Het meest recente inspectierapport kan je consulteren via deze link.
  • Het Meld- en Leersysteem dat elke medewerker toelaat om (bijna-)incidenten te melden, laat incidentanalyses toe die leiden tot permanente verbeteracties.
  • Interne en externe audits vinden plaats in functie van het accreditatieproces.