Zorg aan huis

De mobiele teams maken deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS). Het Netwerk GG ADS is een project i.h.k.v. artikel 107 (vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg).

Er zijn twee soorten mobiele teams actief in het Netwerk GG ADS: acute zorg en langdurige zorg. Daarnaast is er tevens een werking die zich specifiek richt naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders.

Daarnaast is het Netwerk GG ADS opgedeeld in drie subregio’s waarbinnen de verschillende mobiele teams actief zijn. Vanuit PC Ariadne wordt de zuidelijke subregio bediend: Lede, Erpe Mere, Aalst, Haaltert, Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen.

Meer informatie over de mobiele teams binnen het Netwerk GG ADS, vind je terug op de website www.ggads.be.

 • Coördinerend psychiater: Dr Ann Van Mol
 • Teamcoördinator: Els Mathys

Het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) richt zich naar volwassenen (18 tot 65j) met subacute of acute psychiatrische symptomen, met de bedoeling de psychiatrische crisis onder controle te krijgen en opname te voorkomen.

Aanmeldingen gebeuren telefonisch door een arts (of onder supervisie van een arts). Na aanmelding wordt een eerste contact binnen de 24 uur (max. 48 uur) gepland.

Het team is multidisciplinair samengesteld en biedt een intensieve ondersteuning aan de cliënt gedurende 4 weken. De begeleiding vindt plaats in de thuis- of leefsituatie van de cliënt. Mits akkoord van de cliënt, wordt het formeel en informeel steunsysteem betrokken.

Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het MTAZ. Voor consultaties door de psychiater gelden de RIZIV-tarieven.

contact: 0472/30.78.88.

 • ma-vrij: 8u-20u
 • zat-zon: 8u-16u45
 • feestdagen: 8u-16u45

Het Mobiel Team Langdurige Zorg (MTLZ) biedt ondersteuning aan mensen (18 tot 65 jaar) met een psychiatrische kwetsbaarheid met een langdurig karakter.

Het MTLZ biedt begeleiding aan huis. Een persoonlijke begeleider (casemanager) biedt ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. Op basis van de wensen van de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld. Het begeleidingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de veranderende wensen/behoeften van de cliënt. Mits akkoord van de cliënt, wordt het formeel en informeel steunsysteem betrokken. De begeleidingsduur is afhankelijk van de nood aan ondersteuning.

Aanmelden kan via telefonische screening en vervolgens het invullen van een intakebundel.

contact: 0493/51.90.43

Deze werking richt zich tot zorgwekkende zorgmijders, vanaf 18 jaar en ook voor 65+:

 • Sociaal economisch kwetsbaren met (vermoeden van) psychische problematiek of zorgwekkende zorgmijders;
 • Mensen die nog niet in zorg zijn en zelf geen hulp zoeken en eerder zorg vermijden;
 • Mensen die in het bestaande zorgaanbod tussen wal en schip vallen (zorghiaten of zorgmissers).

Opdracht

 • Mobiele outreachende en aanklampende multidisciplinaire zorg verlenen;
 • Interdisciplinaire samenwerking met de lokale actoren uit de eerste lijn (huisartsen, welzijn, thuiszorg, CGG, OCMW, CAW, lokale besturen, woonactoren, verslavingszorg, daklozenwerking,…);
 • Toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren;
 • Zorg op maat van de cliënt

Signaleren
In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) kunnen burgers, die niet in (de juiste) zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners anoniem worden gesignaleerd via het algemeen nummer 0499 90 49 44 van Advies&Coaching ADS, tijdens permanentie (elke werkdag van 9u tot 12u) of via mail advies.coaching@ggzads.be.
In elke ELZ wordt er om de twee weken een digitale intersectoraal ronde tafel zorgwekkende zorgmijders georganiseerd door een medewerker van Advies&Coaching ADS.
Dit intersectoraal overleg op eerstelijnsniveau wordt samengesteld uit enerzijds actoren in een ELZ die in contact komen met de doelgroep en anderzijds uit GGZ-actoren die een outreachende en aanklampende rol kunnen opnemen met de bedoeling een gedeeld traject aan te gaan.