Doelgroep

Doelgroep

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven en wonen volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige en psychiatrische problematiek.
Het zijn mensen die:

 • om psychiatrische redenen elke dag nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten en dagbesteding, maar voor wie er niet permanent medische hulp beschikbaar moet zijn;
 • geen blijvende lichamelijke zorg nodig hebben;
 • nood hebben aan ondersteuning om hun inclusie en participatie in de maatschappij te bevorderen;
 • niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ze hebben nood hebben aan iemand die ze op korte tijd kunnen oproepen indien nodig.

Volgende exclusiecriteria worden gehanteerd:

 • personen met enkel een verstandelijke beperking;
 • personen met dementiële beelden;
 • zorgbehoevende personen met uitsluitend somatische problemen (uitzondering wanneer de psychische toestand het wonen in een RVT niet toelaat);
 • personen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel);
 • geïnterneerden met medium of high risk;
 • sterk gestoord gedrag of agressieve personen wiens problematiek een beveiligde omgeving vereist;
 • personen met een ernstig middelengebruik;
 • personen met ernstig doolgedrag.

Kwaliteit van zorg moet meetbaar zijn. We hebben resultaten en uitkomsten nodig, binnen de verbetercultuur, in te zetten voor het optimaliseren van de kwaliteit en de veiligheid.

Er zijn verschillende methodieken om deze gegevens te verzamelen:

 • Vertrekkend vanuit het globale beleidsplan van de directie worden er op verschillende domeinen jaaractieplannen uitgerold, waarin indicatoren zijn opgenomen. Deze leveren periodiek informatie aan die wordt bijgehouden in het indicatorendashboard en meegenomen in de evaluatie van elk relevant proces.
 • We participeren als ziekenhuis aan VIP², het Vlaamse indicatorenproject dat kwaliteit en veiligheid toetst in alle Vlaamse ziekenhuizen. In dit kader wordt de VPP (Vlaamse patiënten peiling) georganiseerd die de tevredenheid wil meten van cliënten in een bepaalde periode. de resultaten van deze meting zijn terug te vinden via deze link.
 • We nemen deel aan het meerjarenprogramma van het FOD Volksgezondheid dat de zorgsector wil sensibiliseren rond de kwaliteit en cliëntveiligheid.
 • De visitatie en de erkenningsnormen van de Zorginspectie zetten een belangrijk normenkader dat goede zorg impliceert. Het meest recente inspectierapport kan je consulteren via deze link.
 • Het Meld- en Leersysteem dat elke medewerker toelaat om (bijna-)incidenten te melden, laat incidentanalyses toe die leiden tot permanente verbeteracties.
 • Interne en externe audits vinden plaats in functie van het accreditatieproces.