Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid gaat over het minimaliseren van onbedoelde en vermijdbare schade die je als cliënt kan oplopen in het psychiatrische ziekenhuis.
We trachten binnen alle zorgprocessen fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Duiken ze toch op, dan proberen we, als lerende organisatie, herhaling er van in de toekomst te vermijden.

We hebben een intern meld- en leersysteem voor (bijna-)incidenten waarin elke medewerkers meldingen kan maken. Denk je als cliënt zelf betrokken te zijn bij een incident?  Meldt dit dan zeker aan je hulpverlener of aan de in- of externe ombudsdienst.

Tijdens je verblijf als cliënt binnen het PC Ariadne tracht het ziekenhuis jouw rechten, waarden en overtuigingen zo veel mogelijk te ondersteunen. We houden rekening met de persoonlijkheid van elk individu en trachten de betekenis te begrijpen achter elk gedrag.

In bepaalde situaties dienen we terug te vallen op vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze worden enkel toegepast wanneer je als cliënt een gevaar betekent voor jezelf of voor anderen.

Er zijn verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen en als hulpverlener trachten we steeds in te zetten op de minst noodzakelijke vorm. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een opname in een gesloten afdeling, een verhoogde vorm van toezicht, beperkte uitgangsuren of  in uitzonderlijke gevallen van een verblijf in de gesloten afzonderingskamer.  Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel in extreme situaties wordt toegepast en waarbij de integriteit van de cliënt centraal gesteld wordt.

De duur van deze maatregelen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De beslissing tot het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt gezamenlijk gemaakt tussen de teamleden en waar mogelijk steeds in samenspraak met de cliënt en/of zijn familie.

Ook dwangmedicatie valt onder de vrijheidsbeperkende middelen. Inspraak in de behandeling is een belangrijk aspect binnen je verblijf in ons ziekenhuis.  In acute crisissituaties kan het echter nodig zijn dat er medicatie moet toegediend worden zonder het akkoord van  de cliënt.  Deze maatregel kan enkel na opdracht en voorschrift van de arts.  Ook hier benadrukken we dat dit een uitzonderlijke situatie is die uitsluitend wordt toegepast nadat alle andere opties zijn geprobeerd.

Bij je aanmelding in het ziekenhuis krijg je van de opnamecoördinator of van de verpleegkundige op je afdeling een identificatiebandje rond je pols. Op dit bandje staan je naam, voornaam, geboortedatum en een cliënteigen QR-code.

Dit bandje maakt in alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan rond je identiteit.  Het is daarom belangrijk dat je dit bandje draagt wanneer je in het ziekenhuis bent.  Als je toestemming hebt om het domein te verlaten (vb. voor een daguitstap of weekend) mag het bandje verwijderd worden en meld je je terug aan voor een nieuw, onmiddellijk bij terugkomst.

Tijdens je verblijf zal bij elke medicatietoediening, elke staalafname en bij de maaltijden (als je een dieet volgt) gevraagd worden naar je naam en geboortedatum. Deze controle dient om elke vergissing uit te sluiten.  Op die manier wil ons ziekenhuis veilige zorg garanderen.

Het is belangrijk om bij opname te weten welke geneesmiddelen je thuis gebruikt. Breng bij je aanmelding een correcte, volledige en recente overzichtslijst mee van al je medicatie.
Bij aankomst wordt deze lijst met je overlopen. Meldt eventuele allergieën onmiddellijk!

Tijdens je verblijf krijg je medicatie van het ziekenhuis. Je hoeft dus geen thuismedicatie mee te brengen.

Om de kans op valincidenten zo klein mogelijk te houden, worden je bij opname een aantal vragen gesteld om het valrisico in te schatten. Als blijkt dat er een verhoogd valgevaar is, dan kijkt een bewegingstherapeut samen met jou naar mogelijke oplossingen.

Eventuele zorgen of vragen hieromtrent mag je zeker melden bij aankomst.
Meer informatie vind je terug in deze folder.

Om verlies en diefstal te vermijden vragen we je om waardevolle voorwerpen en juwelen zoveel mogelijk thuis te laten. Er is op elke kamer een afsluitbare kast waarin je je spullen kan opbergen maar het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal.  Ook in deze geldt dat voorkomen beter is dan genezen.