Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid gaat over het beperken van onbedoelde en vermijdbare schade die je als cliënt kan oplopen tijdens je verblijf in het psychiatrische ziekenhuis.
We trachten binnen alle zorgprocessen fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Duiken ze toch op, dan proberen we, als lerende organisatie, herhaling er van in de toekomst te vermijden.

We hebben een intern meld- en leersysteem voor (bijna-)incidenten waarin elke medewerker meldingen kan maken. Denk je als cliënt zelf betrokken te zijn bij een incident?  Meld dit dan zeker aan je hulpverlener of aan de in- of externe ombudsdienst.

Tijdens je verblijf binnen het ziekenhuis trachten we jouw rechten, waarden en overtuigingen zo veel mogelijk te ondersteunen. We houden rekening met de persoonlijkheid van elk individu en trachten de betekenis te begrijpen achter elk gedrag.

In bepaalde situaties dienen we terug te vallen op vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit gebeurt enkel  wanneer een cliënt een gevaar betekent voor zichzelf of voor anderen.

Er zijn verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen:

Een opname in een gesloten afdeling, een verhoogde vorm van toezicht, beperkte uitgangsuren of  in uitzonderlijke gevallen van een verblijf in de gesloten afzonderingskamer.  Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel in extreme situaties wordt toegepast en waarbij de integriteit van de cliënt centraal gesteld wordt. Als hulpverlener trachten we steeds in te zetten op de minst noodzakelijke vorm en trachten we de duur van deze maatregelen  zo beperkt mogelijk te houden. De beslissing tot het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt gezamenlijk gemaakt tussen de teamleden en waar mogelijk steeds in samenspraak met de cliënt en/of zijn familie.

Dwangmedicatie valt eveneens onder de vrijheidsbeperkende middelen. Inspraak in de behandeling is een belangrijk aspect binnen je verblijf in ons ziekenhuis.  In acute crisissituaties kan het echter nodig zijn dat er medicatie moet toegediend worden zonder jouw akkoord. Deze maatregel kan enkel na opdracht en voorschrift van de arts en wordt toegepast nadat alle andere opties zijn geprobeerd.

Als ziekenhuis willen we een veilige zorgverlening garanderen. Een correcte toedienig van medicatie is hierbij het uitgangspunt.

Tijdens je verblijf zal bij elke medicatietoediening gevraagd worden naar jouw naam en geboortedatum zodat die kan vergeleken worden met jouw persoonsgegevens vermeld op het medicatiebakje.

Op de afdeling Ouderenzorg (Esperanza 0) werken we met polsbandjes waarop je identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum) staan vermeld.

Het is belangrijk om bij opname te weten welke geneesmiddelen je thuis gebruikt. Breng bij je aanmelding een correcte, volledige en recente overzichtslijst mee van al je medicatie. Bij aankomst wordt deze lijst met je overlopen. We vragen om eventuele allergieën onmiddellijk te melden.

Tijdens je verblijf krijg je medicatie van het ziekenhuis. Je hoeft dus geen thuismedicatie mee te brengen.

Om de kans op valincidenten zo klein mogelijk te houden, stellen we je bij opname een aantal vragen. Op die manier proberen we het valrisico beter in te schatten. Ingeval van een verhoogd risico bekijkt een bewegingstherapeut samen met jou de mogelijke acties.

Eventuele zorgen of vragen hieromtrent mag je zeker melden bij aankomst.
Meer informatie vind je terug in deze folder.

Grote geldsommen of kostbare voorwerpen laat je beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Heb je toch iets kostbaars mee? Bewaar je waardevolle voorwerpen in de afsluitbare kast op je kamer.