Klachtenbemiddeling

Bemiddeling

Sinds 6 oktober 2002 bestaat er de wet op de patiëntenrechten (publicatie in Staatsblad op 26/09/2002). De Wet bepaalt dat de cliënt, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking, recht heeft op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aan zijn behoeften beantwoordt.

Deze wet:

 • wil een duidelijkere relatie tussen cliënt en zorgverstrekker
 • bepaalt eenieders rechten
 • geeft de cliënt de mogelijkheid om zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken
 • geeft de cliënt de mogelijkheid om beroep te doen op een ombudsdienst wanneer hij vragen of klachten heeft

Volgende rechten worden aan de cliënt toegekend:

 • recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
 • recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
 • recht op informatie
 • recht op geïnformeerde toestemming
 • rechten in verband met het cliëntendossier
 • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • recht op klachtenbemiddeling
 • recht op vertegenwoordiging
 • recht op pijnbestrijding

Het psychiatrisch centrum is onderworpen aan de uitvoering en de opvolging van de privacywet van 8 december 1992. Het aanleggen en bewaren van de cliënten- en bewonersdossiers geschiedt volledig volgens de regels zoals voorzien in deze wet. Het centrum is verplicht om van iedere cliënt/bewoner een dossier aan te leggen, waarin de administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische gegevens worden opgenomen. Dit cliënten- en bewonersdossier is uiteraard strikt vertrouwelijk en is enkel toegankelijk voor de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Onze medewerkers – ook deze in opleiding – zijn vanzelfsprekend gebonden aan het beroepsgeheim.

Als psychiatrisch centrum zijn wij sterk begaan met de kwaliteit van de door ons geleverde diensten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om het verblijf en de behandeling zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken. We staan steeds open voor suggesties om onze werking te verbeteren.

Onder een klacht verstaat men een door de cliënt/bewoner geformuleerde uiting van ongenoegen in verband met de opname, de verpleging, de behandeling, de bejegening of het ontslag. In de eerste plaats besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van klachten, enerzijds door het geven van de nodige informatie en door de behandeling zo veel mogelijk in overleg met de cliënt vorm te geven, anderzijds door een permanente waakzaamheid met betrekking tot opmerkingen en suggesties tot verbeteringen. Door zelf actief te polsen naar de tevredenheid van cliënten en naar de kwaliteit van de dienstverlening kunnen we vaak zaken op het spoor komen die ons in staat stellen bij te sturen.

Indien je ondanks onze inzet toch nog vragen of klachten hebt, dan kan je een interne en/of externe klachtenbemiddelaar contacteren.

Het meest recente verslag van de interne ombudsdienst is consulteerbaar via deze link.
Het meest recente verslag van de externe ombudsdienst is consulteerbaar via deze link.

Interne Ombudspersoon

Dhr. Lieven Claeys
E-mail: lieven.claeys@broedersvanliefde.be
Tel: 053/76.21.69.
Aanwezig: Elke dinsdag van 16u00-17u00

Externe ombudspersoon

Je kan als cliënt, als familielid of als naastbetrokkene terecht bij een onafhankelijk ombudspersoon. PC Ariadne werkt hiervoor samen met de vzw Psyche. Meer informatie over de werking van de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg (oogg) vind je terug op www.oogg.be

Mevr. Sofie Perquy
E-mail: sofie.perquy@oogg.be
Gsm: 0489/58.78.38.
Aanwezig elke vrijdag van 09u00 – 12u00