Privacy

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle cliëntgegevens.
In onze voorziening is er een lokale DPO (=’data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via privacy@pcariadne.be
De lokale DPO en/of de directie van het ziekenhuis kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw. Ook jij kan hem per mail te contacteren via DPO@broedersvanliefde.be

Verwerkingsdoeleinden

Onze voorziening verwerkt jouw persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:

 • Vrijwilligersadministratie;
 • Public Relations.

Verwerkte persoonsgegevens

Om de verwerkingsdoelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • persoonlijke kenmerken (in het bijzonder geslacht, nationaliteit);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres);
 • financiële gegevens (in het bijzonder bankrekeningnummer);

Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot jouw gegevens:

 • Ons administratief personeel;
 • De vrijwilligersverantwoordelijken.

Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot jouw gegevens:

 • VZW Present (in het kader van opmaak vrijwilligersovereenkomst, begeleiding van vrijwilligers);
 • De verzekeringsmaatschappij (bv. bij ongevallen of schade).

Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons vrijwilliger bent. daarna worden ze verwijderd, geanomiseerd of geachiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming hiervoor vragen.

Je kan je als vrijwilliger steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatieje mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom onze voorziening die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij van jou hebben, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor onze voorziening, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer onze voorziening algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) jouw gegevens, dan kan je je hiertegen verzetten; momenteel gebruikt onze voorziening geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 • recht om je toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

 

Voor meer uitleg over hoe je één van deze rechten kan inroepen, gelieve je te richten tot de directeur Organisatie en HR van onze voorziening. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens via de website: www.privacycommission.be