Missie

Missie

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele geïnspireerde en integrale zorg. We vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, empathie, betrokkenheid, menswaardigheid en innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij kwaliteitsvolle herstelgerichte behandeling en begeleiding.

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. We geven hierbij bijzondere aandacht aan kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelings- mogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen.

Hiervoor creëren we een helende omgeving. We stellen de cliënt centraal en werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun leefomgeving. Betrokkenheid en participatie van de cliënt en zijn omgeving staat in ons denken en handelen altijd voorop.

We ondersteunen en begeleiden cliënten in de ontwikkeling en het verwerven van competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk geïntegreerd functioneren.

We doen maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving om zo gebruik te maken van de minst ingrijpende behandeling om ten aanzien van de vastgestelde problematiek het gewenste effect zo maximaal mogelijk te bereiken. De duur van de behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden met als doel de re-integratie in de maatschappij te kunnen bespoedigen.

In het kader van vermaatschappelijking werken we samen met andere actoren in de regio. We bouwen organisatieoverschrijdende en vraaggestuurde zorgprogramma’s door o.m. het creëren van zorgcircuits en netwerken met focus op vroegdetectie, interventie, resocialisatie en follow-up.

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid en continuïteit.

De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen rekenen op coachende leiders.

Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, collegialiteit en een gezonde work-life-balans.