Beleid

Een missie is wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving. Het geeft aan waarvoor wij als organisatie staan, wat onze identiteit is, wat ons anders maakt dan andere psychiatrische centra. De missie van het PC Ariadne is vastgelegd in onze opdrachtsverklaring.

Opdrachtsverklaring PC Ariadne 

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele zorg. We vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect, menswaardigheid en innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding.

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht en overtuiging. We geven hierbij bijzondere aandacht aan mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden en aan kansarmen.

Hiervoor creëren we een helende omgeving. We zijn cliëntgericht en werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun omgeving.

We ondersteunen cliënten bij het verwerven van competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk geïntegreerd functioneren. We doen hierbij maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënten en zijn omgeving.

We werken samen met andere actoren in de regio. We bouwen vraaggestuurde zorgprogramma’s door het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen.

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd, veilig, efficiënt en effectief. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen rekenen op coachende leiders. Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, collegialiteit en een gezonde work-life-balans.

 Een visie geeft aan waarvoor we als organisatie gaan. Dit is vervat in de slogan “in herstel verbonden”.

Visie van het PC Ariadne

We zijn een kleinschalig locoregionaal psychiatrisch ziekenhuis en bieden basisspecialistische zorg. Hiervoor bouwen we een aantal zorgtrajecten uit voor volwassenen en ouderen met diverse acute en chronische psychiatrische problemen.

Met betrekking tot de vermaatschappelijking van de zorg nemen we een voortrekkersrol op. Op deze wijze willen we de kwaliteit van leven van zorgvragers herstellen, bevorderen of zo goed als mogelijk in stand houden.

Dit bereiken we vanuit een waarden gedreven organisatie die professioneel werkt. We willen een centrum zijn dat financieel gezond is, de infrastructuur en middelen biedt die nodig zijn voor onze zorgverlening en dat ethisch reflecteert.

De zorg die we bieden is herstel- en cliëntgericht, met aandacht en respect voor de meest kwetsbare mens. Wij respecteren maximaal de rechten, waarden en autonomie van de cliënten met een maximaal inspraak- en beslissingsrecht voor de cliënten. 

Met het oog op de continue verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg doorloopt de instelling een accrediteringstraject. De instelling gebruikt Qmentum om vorm te geven aan kwaliteit en veiligheid. De instelling beschikt over een intern auditsysteem met interne auditoren. In alle zorgtrajecten zijn multidisciplinaire verbeterteams actief die performant werken volgens het PDCA-principe. 

We willen tevens een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor welzijn, vorming en correcte verloning.

Ons centrum wil een schakel zijn in meerdere netwerken, zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. Het PC Ariadne wil in de verdere ontwikkeling van zorgcircuits en netwerken samenwerking met collega-voorzieningen en belendende sectoren zoals welzijn, wonen werken, onderwijs, cultuur, justitie, vrije tijd.

Het realiseren van onze visie is een werk van elke dag.

Het PC Ariadne heeft met zijn medewerkers vijf kernwaarden goedgekeurd die artsen, medewerkers en vrijwilligers houvast kunnen bieden in de dagelijkse werksituatie. Ze zijn als het ware het ethisch kompas van de organisatie en geven aan wat het centrum de moeite waard vindt om na te streven.

Van iedereen op de werkvloer wordt verwacht dat zij altijd in de geest van onze misse en het waardenkader handelen. Het waardenkader maakt onze baseline “in herstel verbonden” concreet en werd vertaald in vijf kernwaarden die terug te vinden zijn op de achterkant van de personeelsbadge.

De vijf kernwaarden van het PC Ariadne

Respect

De uiting of het gevoel waarmee je aangeeft dat je iemand aanvaardt als waardig en waardevol mens vanwege kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.
Dit betekent omzien naar en rekening houden met de andere persoon. De ander zien als een gelijkwaardige persoon. Het uit zich o.a. in discretie, beleefdheid en vriendelijkheid in de omgang en het nakomen van regels, afspraken en voorschriften.

Professionaliteit

Dit betekent taken met de juiste kennis en attitude vakkundig uitvoeren, het steeds beter willen doen, bereid zijn bij te leren, opnemen van zijn verantwoordelijkheden, integriteit en samenwerken.

Cliëntgerichtheid

Anticiperen op en afstemmen van zorg en begeleiding op de wensen en de behoeften van de cliënt met het in acht nemen en in stand houden van zijn eigenwaarde en autonomie.
Dit betekent zich in de plaats stellen van de cliënt, luisteren, tijd nemen voor de cliënt en zijn familie, info geven aan de cliënt, verstaanbare taal gebruiken, niet praten over de cliënt heen, respect voor privacy, beleefdheid en vriendelijkheid.

Kwaliteit

Dit betekent het voortdurend in vraag stellen van ons eigen handelen, werken aan een betere en vernieuwende cliëntenzorg, het meten van onze effecten en resultaten, het waarborgen van een bepaald niveau doorheen heel de organisatie.

Samenwerking

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming van de eigen kwaliteiten en belangen met die van de organisatie en het team. Dit kan zich uiten in een zorgzame begeleiding van nieuwe collega’s en studenten, openheid in de samenwerking met externe partners binnen de diverse netwerken, correcte informatiedoorstroming naar cliënten, familie, collega’s, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en verwijzers.